Awards

Prize Paper

More Information

 

Star Associate Editor

Year Recipient Names
2022 Carl Ho; Jonathan Kimball; Henry Shu-Hung Chung; Yam Siwakoti
2021 Grain Philip Adam; Yi Tang; Mario Pacas; Carl Ho
2020 Grain Philip Adam; Martin Ordonez; Anshuman Shukla; Jon Are Suul, Xiongfei Wang; Firuz Zare; Luca Zarri
2019 Marcos Alonso; Cristina Fernandez; Carl Ho; Lucca Zarri
2018 Suryanarayana Doolla; Gerry Moschopoulos; Xinbo Ruan; Yi Tang; DianGuo Xu

 

Star Reviewer

Year Recipient Names
2022 Kei Eguchi; Haoze Luo; Oliver Wallscheid; King Man Siu; Mohammad Reza Mohammadi
2021 Yang Qi; Yueshi Guan; Reza Barzegarkhoo; Heng Wu; Xing Zhang
2020 Hamid Reza Baghaee; Jingyang Fang; Yicheng Liao; King Man Siu; Deepa Vincent; Xing Zhang
2019 Buccella Concettina; Adam Grain; Gui Handong; Lam John; Alam Kazi Safui

Sponsor